پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ادله اجتهادی"واژه زیر را بکار ببرید:

دلیل اجتهادی