پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ادب ( اصول فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

مستحب ( اصول فقه )