پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ادات تشریک : ادات بیانگر شرکت چند چیز در یک حکم

ادات مفید معنای شرکت چند چیز در یک حکم را ادات تشریک گویند؛ مانند: «ثمّ» و «واو».

منابع

  1. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 294
  2. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 266
  3. الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه (222-223)

اصطلاح‌نامه

اعم

ادوات قرآن

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه (222-223)
  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 266، 294
  • البرهان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه 296
  • قرآن ثقل اکبر : صفحه 99