پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اخذ الاجرة"واژه زیر را بکار ببرید:

گرفتن اجرت