پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"احکام تکلیفی طریقی"واژه زیر را بکار ببرید:

تکلیف طریقی