پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

فَرق احکام اصولی واصلی و احکام اصولی واقعی ، منابع:

عدة الاصول (ط.ق) جلد 1 صفحه 9