پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"احوطیت روایت"واژه زیر را بکار ببرید:

موافقت احتیاط