پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"احتیاط مطلق ( اصول فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

احتیاط تام