پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"احتیاط حقیقی"واژه زیر را بکار ببرید:

احتیاط تام