پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"احتیاط اضافی"واژه زیر را بکار ببرید:

احتیاط جزئی