پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اجمال بالعرض"واژه زیر را بکار ببرید:

اجمال عرضی