پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اجمال بالذات"واژه زیر را بکار ببرید:

اجمال ذاتی