پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اجماع منقول متواتر"واژه زیر را بکار ببرید:

اجماع منقول به تواتر