پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اجماع مفید قطع"واژه زیر را بکار ببرید:

اجماع قطعی ( اصول فقه )