پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اجماع فعلی ( عملی )"واژه زیر را بکار ببرید:

اجماع عملی ( اصول فقه )