پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اجماع ریاضتی : نقل حکم حاصل از کشف و شهود در قالب اجماع

اجماع ریاضتی، آن است که فقیه از راه ریاضت و رسیدن به مقام کشف و شهود، به حکمی دست می‌یابد و چون نمی‌خواهد کسی از ریاضت‌های او اطلاع یابد، آن را در قالب اجماع اظهار می‌نماید.

چنین اجماعی از یک سو خبر واحد است و از سوی دیگر، امکان اثبات احکام شرعی از طریق ریاضت - و نه اجتهاد و استنباط از منابع شرعی - جای بحث دارد، هر چند ممکن است شناخت حکم از راه ریاضت برای شخص ریاضت کشیده، به دلیل علم آور بودن آن حجت باشد، ولی برای دیگران اعتباری ندارد؛ بنابراین، اجماع ریاضتی حجیت ندارد.

منابع

  1. منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 219
  2. منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 201
  3. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

اجماع ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اجماع ریاضتی به زیرصفحه اجماع ریاضتی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الذریعة الی اصول الشریعة جلد 2 : صفحه 152
  • منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه (199-201)، 201، 219