پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

دیدگاه اصولیون درباره اجماع در عصر نبی ( ص ) ، منابع:

معارج الاصول صفحه 173

کیفیت اجماع در عصر نبی ( ص ) ، منابع:

الاباضیة بین الفرق الإسلامیة صفحه 408