پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اجماع تضمنی"واژه زیر را بکار ببرید:

اجماع دخولی