پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اجزای تکالیف اضطراری"واژه زیر را بکار ببرید:

اِجزای مأمورٌ به امر اضطراری