عملکردها

اجتهاد و تقلید

از دانشنامه علوم اسلامی

رده‌ها
(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

توضیح مفهومی

اجتهاد و تقلید : مباحث پیرامون چیستی، احکام، ادله و شرایط اجتهاد و تقلید

مسئله اجتهاد و تقلید، از مسائل فقهی می‌باشد، نه اصولی؛ به همین دلیل، در بعضی کتاب‌های اصولی به آن پرداخته نشده و در بعضی دیگر، به عنوان خاتمه و یا رساله‌ای جداگانه آورده شده است.

در مبحث اجتهاد و تقلید، در دو مقام بحث شده است:

1. اجتهاد؛ که در ضمن آن، مباحثی درباره تاریخ اجتهاد، تعریف اجتهاد، مبادی اجتهاد، اقسام اجتهاد، مناصب اجتهاد و غیره مطرح شده است.

2. تقلید؛ که در ضمن آن، از مباحثی درباره معنای تقلید، جواز تقلید از مجتهد، شرایط مرجع تقلید و غیره بحث شده است.

نیز ر.ک:اجتهاد، تقلید ( اصول فقه ).

منابع

 1. انوار الاصول جلد 3 : صفحه 595
 2. مسائل من الاجتهاد و التقلید و مناصب الفقیه : صفحه 3
 3. الرسائل الاربع قواعد اصولیة و فقهیة جلد 3 : صفحه 13
 4. الرسائل جلد 2 : صفحه 96
 5. التنقیح فی شرح العروة الوثقی : صفحه 12
 6. الاجتهاد اصوله و احکامه : صفحه 29
 7. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

اصول فقه ( حوزه اصلی )

اخص

اجتهاد ( عام )، تقلید ( اصول فقه )

وابسته

تخطئه و تصویب

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اجتهاد و تقلید به زیرصفحه اجتهاد و تقلید/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصطلاحات الاصول : صفحه 18
 • اصول الاستنباط : صفحه 313
 • الاجتهاد اصوله و احکامه : صفحه 29
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 559
 • البحث فی رسالات عشر : صفحه 397
 • التنقیح فی شرح العروة الوثقی : صفحه 12
 • الرسائل الاربع قواعد اصولیة و فقهیة جلد 3 : صفحه 13
 • الرسائل جلد 2 : صفحه 96
 • الفوائد الحائریة : صفحه 133، 493
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 6 : صفحه 291، 295
 • الوافیة فی اصول الفقه : صفحه 241
 • انوار الاصول جلد 1 : صفحه 342
 • انوار الاصول جلد 3 : صفحه 595
 • تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 506
 • حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 601
 • کفایة الاصول : صفحه 528
 • مسائل من الاجتهاد و التقلید و مناصب الفقیه : صفحه 3
 • مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 434
 • معالم الدین و ملاذ المجتهدین : صفحه 237
 • نهایة الافکار جلد 4 : صفحه 215