پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اجتهاد مستقل"واژه زیر را بکار ببرید:

اجتهاد مطلق ( مقید )