پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اجتهاد در فروع"واژه زیر را بکار ببرید:

اجتهاد ( عام )