پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اجتهاد تجزئی"واژه زیر را بکار ببرید:

اجتهاد متجزی