پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اجتهاد به رای ( اصول فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

اجتهاد ( خاص )