پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اجتهاد به رأی"واژه زیر را بکار ببرید:

اجتهاد ( خاص )