پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اجتهاد بالملکة"واژه زیر را بکار ببرید:

اجتهاد بالقوه ( اصول فقه )