پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اجتماع کراهت و ایجاب"واژه زیر را بکار ببرید:

اجتماع امر وجوبی و نهی تنزیهی