پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اجتماع کراهت و استحباب"واژه زیر را بکار ببرید:

اجتماع امر استحبابی و نهی تنزیهی