پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اجتماع وجوب و اباحه"واژه زیر را بکار ببرید:

اجتماع امر وجوبی و اباحه