پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اجتماع امر و نهی در مقام امتثال"واژه زیر را بکار ببرید:

اجتماع امر و نهی مأموری