پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اجتماع امر وجوبی و نهی کراهتی"واژه زیر را بکار ببرید:

اجتماع امر وجوبی و نهی تنزیهی