پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اجامیع"واژه زیر را بکار ببرید:

اجماع ( اصول فقه )