پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اثر شرعی مستصحب"واژه زیر را بکار ببرید:

آثار شرعی مستصحب