پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ابوین» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

پدر و مادر، والدین ( فقه )

اعم

ارکان نسب، انسان ( فقه )، طبقه اول ارث

اخص

ابوین کافر، پدر ( فقه )، مادر ( فقه )

وابسته

احسان به پدر و مادر ( فقه )، اذن ابوین، اذیت ابوین، ارتداد ابوین، ارث ابوین، ارث اخوه با ابوین، ارث زوج با ابوین، ارث زوج با ابوین و فرزند، ارث زوجه با ابوین، ارث فرزند با ابوین، استخدام ابوین، استغفار برای پدر و مادر، اسلام ابوین، اطاعت از ابوین ( فقه )، اف به ابوین، امر و نهی ابوین، برادر ابوینی، پرخاش بر ابوین، تحلیف به ابوین، توارث ولدالزنا و ابوین، توطن با نهی ابوین، حجب فرزند، حسن مصاحبت با ابوین، حضانت با عدم ابوین، خشمگین کردن ابوین، دعا برای ابوین، روزه قضای ابوین، طلب حاجت نزد قبر ابوین، عاق والدین ( فقه )، عطیه به ابوین، قتل ابوین، قرابت ابوینی ( فقه )، قسم به ابوین، کلاله ابوینی، نفقه ابوین ( فقه )، نگاه دشمنی به ابوین، نگهداری ابوین بیمار، هبه به ابوین، ورود به اطاق ابوین، وصیت بر ابوین، وقف بر ابوین، وقف مسلمان بر ابوین

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ابوین به زیرصفحه ابوین/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 333
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 8 : صفحه 17
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 2 : صفحه 55، 75
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 340
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 363
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 39 : صفحه 10
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 346