پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اباحه لا اقتضایی"واژه زیر را بکار ببرید:

اباحه غیر اقتضایی