پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"أهل أمان"واژه زیر را بکار ببرید:

کافر مستأمن