پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"أنقاض"واژه زیر را بکار ببرید:

نقض ( ابطال )