پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"أنثیان"واژه زیر را بکار ببرید:

بَیْضه ( تخم )