پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"أمیال"واژه زیر را بکار ببرید:

میل ( وسیله اندازه )