پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"أضاحی"واژه زیر را بکار ببرید:

قربانی ( عین )