پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آیه وضع حمل"واژه زیر را بکار ببرید:

آیه حمل