پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آیه نداء"واژه زیر را بکار ببرید:

آیه جمعه ( فقه )