پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آیه ملامسه"واژه زیر را بکار ببرید:

آیه تیمم ( فقه )