پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آیه قنطار"واژه زیر را بکار ببرید:

آیه امانت ( فقه )