پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آیه سلم"واژه زیر را بکار ببرید:

آیه صلح