پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آیه رکوب"واژه زیر را بکار ببرید:

آیه تسخیر