پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آیه حرمت کتمان"واژه زیر را بکار ببرید:

آیه کتمان ( اصول فقه )