پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آیه حد"واژه زیر را بکار ببرید:

آیه جلد ( فقه )