پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آیه تکبیر"واژه زیر را بکار ببرید:

آیه فطر