پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آیه تلاوت"واژه زیر را بکار ببرید:

آیات سجده ( فقه )